⚙️ Mobil iOS SDK
Desk360 platformunun iOS SDK özelliği sayesinde, iOS uygulamalarınızın içine ekleyebileceğiniz bir müşteri destek masası oluşturabilirsiniz.
Sunduğu özellikler aşağıdaki gibidir:
  • Müşterilerinizin yeni destek talepleri oluşturmasını sağlayabilirsiniz.
  • Varolan talepleri görüntüleyebilir ve yanıtlayabilirsiniz.
  • İlgili destek ekipleriyle iletişim kurabilirsiniz.
Desk360'ın en güncel iOS versiyonu 1.8.4 olarak kullanıma hazırdır.

Kurulum

CocoaPods Kullanımı

Xcode projenize Desk360'ı CocoaPods aracılığı ile entegre edebilmek için , Podfile dosyanıza aşağıda bulunan satırı ekleyin.
1
pod 'Desk360'
Copied!
CocoaPods ,Ios projeleriniz için bir paket yöneticisidir.Kullanım ve kurulum detayları için CocoaPods websitesini ziyaret edebilirsiniz.

Kullanım

Önemli not
Info.plist dosyanıza aşağıda bulunan satırları eklemelisin.
1
<key>NSPhotoLibraryUsageDescription</key>
2
<string>Allow the app to access your photos.</string>
Copied!
Desk360 görsel eklenti özelliğini kullanabilmeniz için bu izini eklemeniz gerekmektedir.İzin metninin içeriğini projenize bağlı olarak düzenleyebilirsiniz.
Desk360'ı Başlatma
İsteğe bağlı olarak deviceId ve language parametrelerini iletebilirsiniz.
  • Eğer deviceId parametresi iletilmez ise Desk360 cihazınız için UUID üretecektir, Bu nedenle uygulama cihazdan silindiğinde destek taleplerini kaybedebilirsiniz.
  • Eğer environment parametresine production değeri verirseniz, Desk360 canlı ortama bakacaktır.
  • Eğer language parametresi iletilmez ise, Desk360 cihaz dilini baz alacaktır.
  • Eğer userCrendentialsparametresi verildiyse, e-posta ve kullanıcı adı alanları doldurulacaktır. Verilmediği durumlarda, bu alanlar boş gelecektir.
  • Eğer bypassCreateTicketIntro parametresi verilmezse, hem ticket'tan sonraki teşekkürler sayfası hem de "bize yazın" ek sayfası gösterilecektir. Verildiği durumlarda, bu sayfalar gösterilmeyecektir.
1
import Desk360
2
3
let props = Desk360Properties(appID: "1234")
4
// Or if you would like to provide more info here is a full list of the params
5
let props = Desk360Properties(
6
appID: "1234",
7
deviceID: "34567",
8
environment: .production,
9
language: "en",
10
country: "TR",
11
userCredentials: .init(userName: "John Appleased", email: "[email protected]"),
12
bypassCreateTicketIntro: true,
13
jsonInfo: [jsonObject: [String: Any] = ["yourInfoKey": "yourInfoValue"]
14
)
15
Desk360.start(using: props)
Copied!
Desk360 Kullanımı
1
import Desk360
2
3
class ExampleViewController: UIViewController {
4
5
override func viewDidLoad() {
6
super.viewDidLoad()
7
Desk360.show(on: self, animated: true)
8
}
9
10
}
Copied!
Opsiyonel Bildirim Sistemi Kullanımı
Eğer kullanıcılarınıza mesaj gönderildiğinde bildirim iletilmesini istiyorsanız aşağıdaki entegrasyon gereklidir.
1
import Desk360
2
3
@UIApplicationMain
4
final class AppDelegate: UIResponder, UIApplicationDelegate {
5
6
func application(_ application: UIApplication, didRegisterForRemoteNotificationsWithDeviceToken deviceToken: Data) {
7
Desk360.setPushToken(deviceToken: deviceToken)
8
}
9
10
}
Copied!
Bu entegrasyon adımından sonra, Desk360 platformu üzerinden bildirim sertifikaları ayarlarını güncellemeniz yeterlidir. Ayrıca uygulamaya gelen bildirimleri, deeplink sistemi ile yönlendirmek istiyorsanız, aşağıdaki entegrasyon gereklidir.
1
import Desk360
2
3
@UIApplicationMain
4
final class AppDelegate: UIResponder, UIApplicationDelegate {
5
6
func application(_ application: UIApplication, didRegisterForRemoteNotificationsWithDeviceToken deviceToken: Data) {
7
Desk360.setPushToken(deviceToken: deviceToken)
8
}
9
10
}
11
12
// MARK: - UNUserNotificationCenterDelegate
13
extension AppDelegate: UNUserNotificationCenterDelegate {
14
15
func userNotificationCenter(_ center: UNUserNotificationCenter, willPresent notification: UNNotification, withCompletionHandler completionHandler: @escaping (UNNotificationPresentationOptions) -> Void) {
16
completionHandler([.alert])
17
Desk360.willNotificationPresent(notification.request.content.userInfo)
18
}
19
20
func application(_ application: UIApplication, didReceiveRemoteNotification userInfo: [AnyHashable: Any], fetchCompletionHandler completionHandler: @escaping (UIBackgroundFetchResult) -> Void) {
21
Desk360.applicationUserInfoChecker(userInfo)
22
}
23
24
@available(iOS 10.0, *)
25
public func userNotificationCenter(_ center: UNUserNotificationCenter, didReceive response: UNNotificationResponse, withCompletionHandler completionHandler: @escaping () -> Void) {
26
Desk360.applicationUserInfoChecker(response.notification.request.content.userInfo)
27
}
28
}
29
Copied!
Uygulamanız kapalı iken tıklanan bildirimleri yönlendirebilmek için, Desk360 ekranını açacağınız ekran üzerinde aşağıda bulunan kodu eklemelisiniz.
1
import Desk360
2
3
final class YourMainViewController: UIViewController {
4
5
override func viewDidLoad() {
6
super.viewDidLoad()
7
8
Desk360.showWithPushDeeplink(on: self)
9
}
10
11
}
Copied!
Desk360 Görünüm Özelleştirme
Desk360 görünümünü özelleştirmek için Desk360 Yönetim Paneli’ni kullanmalısınız.
Daha fazla bilgi için bizimle [email protected] adresi üzerinden iletişime geçebilirsiniz.
Last modified 1mo ago
Copy link